Foto D.Blommengren
prick
prick
 

Styrsjöbo Vattenledningsförening


 

Pumphus

Pumphuset

* Larmåtgärder (Se nedan)

   

* Anläggningen (Se nedan)

*Information om fluor (Se nedan)

* Styrelse

*Protokoll/verksamhetsberättelser

*Stadgar och regelverk

 

 
 

* Larmåtgärder

 
Om det uppstår problem med vattentillgången skall någon i styrelsen kontaktas. Detta gäller även om ingrepp planeras som påverkar den gemensamma delen av vattenledningen.  
 
 

Beskrivning av anläggning

 

Den huvudsakliga vattentäkten utgörs av en bergborrad 135 meter djup brunn belägen i skogsmark väster om byn. Som reserv finns en brunn borrad till 65 meters djup.
Intill brunnarna finns en vattenreservoar som rymmer 18 kbm till vilken vattnet pumpas. Ovanpå reservoaren finns en mindre uppvärmd byggnad (pumphus). Byggnaden innehåller diverse instrument och kranar samt doseringsanläggning för pH-justering att användas då vatten från reservbrunnen utnyttjas.

 
Från reservoaren rinner vattnet med självtryck till föreningens medlemmar. Det gemensamma nätet utgörs av de ledningar som betjänar mer än en fastighet.
Larmsystem finns som ringer till styrelsens mobiltelefoner vid onormala vattennivåer i reservoaren, elavbrott samt vid för låg temperatur i pumphuset.
 
 
*Information om fluor  

Föreningens vatten har under en lång period haft utomordentligt bra provvärden. Undantag gäller dock för fluoridhalten då halter kring 2 mg/l gör vattnet tjänligt med anmärkning. Gränsvärdet är 1,3 mg/l. Enligt Socialstyrelsen innebär värden i intervallet 1,6-4,0 mg/l att vattnet har kariesförebyggande effekt men att vattnet endast i begränsad omfattning bör ges till barn under 1 ½ års ålder. Anledningen är risk för tandemaljfläckar.