Styrsjöbo pumpverk

Larmåtgärder

Om det uppstår problem med vattentillgången skall någon i styrelsen kontaktas. Detta gäller även om ingrepp planeras som påverkar den gemensamma delen av vattenledningen.


Beskrivning av föreningen

Vid ett medlemsmöte i bystugan den 25 februari 2018 beslutades att bilda den ideella föreningen Styrsjöbo pumperk med syftet att ta ett gemensamt ansvar för vattenanläggningen som försörjer sammanlagt 19 fastigheter i trakten kring majstången.
Anläggningen i sin nuvarande utformning har funnits till sedan 1983 men har en historik som sträcker sig betydligt längre bak i tiden än så. Redan på 1930-talet drogs vattenledning till ett antalgårdar från en vattentäkt so låg nere vid sjöstranden i Molinda.

I gamla tider sköttes vattenförsörjningen som en gemensamhetsanläggning av ägarna till de anslutna fastigheterna men under senaste 10-12 åren har i huvudsak Åsa Martinsson ensam, och på ett mycket uppskattat sätt, burit ansvaret för både drift och ekonomi.
Av naturliga skäl kräver anläggningen ett visst underhåll och ägarna till de anslutna fastigheterna ser det nu ut som naturligt att ta ett gemensamt ansvar för detta, vilket är bakgrunden till bildandet av föreningen.

Dagens vattentäkt är belägen nära Styrsjöbovägen, vid den norra infarten till byn. Den utgörs av en brunn som är borrad ner till 49 meters djup genom lager av sant och berg. Över brunnen finns ett uppvärmt pumphus med pump och reglerutrustning. Brunnen ger gott om vatten och vattnet håller mycket hög kvalitet.


Stadgar och regelverk


Kontaktinformation

Styrelse

Ordförande

Jörgen Bond
Mobil:
E-post: jorgen.bond@redorange.se

Kassör

Meghan Elers Oscarsson
Mobil: 070-560 32 86
E-post: megan.elers@safeif.se

Sekreterare

Nina Lehtonen
Mobil: 070-929 07 17
E-post: nina.lehtonen12@gmail.com

Drift / underhåll

Johan Oscarsson
Mobil: 070-265 21 33
E-post: oscarssonjohan@hotmail.com

Magnus Skärström
Mobil: 070-100 17 21
E-post: magnus_mufc@yahoo.se


Dokument