Styrsjöbo vattenledningsförening

Larmåtgärder

Om det uppstår problem med vattentillgången skall någon i styrelsen kontaktas. Detta gäller även om ingrepp planeras som påverkar den gemensamma delen av vattenledningen.


Anläggningen

Vatten får normalt användas i obegränsad omfattning inomhus. Bevattning utomhus får endast ske med handbevattning varför slang med spridare inte får användas.

Beskrivning av anläggningen
Den huvudsakliga vattentäkten utgörs av en bergborrad 135 meter djup brunn belägen i skogsmark väster om byn. Som reserv finns en brunn borrad till 65 meters djup.
Intill brunnarna finns en vattenreservoar som rymmer 18 kbm till vilken vattnet pumpas. Omvanpå reservoaren finns en mindre uppvärmd byggnad (pumphus). Byggnaden innehåller kranar och instrument för reglering och uppföljning av vattendistributionen.

Från reservoaren rinner vattnet med självtryck till föreningens medlemmar. Det gemensamma nätet utgörs av de ledningar som betjänar mer än en fastighet.
Larmsystem finns som ringer till styrelsens mobiltelefoner vid onormala vattennivåer i reservoaren, elavbrott samt vid låg temperatur i pumphuset.

Pumphuset

Information om fluor

Föreningens vatten har under en lång period haft utomordentligt bra provvärden. Undantag gäller dock för fluoridhalten då halter kring 2 mg/L gör vattnet tjänligt med anmärkning. Gränsvärdet är 1,3 mg/L. Enligt Socialstyrelsen innebär värden i intervallet 1,6-4,0 mg/L att vattnet har kariesförebyggande effekt men att vattnet endast i begränsad omfattning bör ges till barn under 1 1/2 års ålder. Anledningen är risk för tandemaljfläckar.


Kontaktinformation

Styrelse

Ordförande

Ronnie Högberg
Hjeltgattu 12
Mobil: 070-545 72 36
E-post: ronnie.hgberg@gmail.com

Vice ordförande

Björn Lagerqvist
Styrsjöbovägen 85
Mobil: 070-374 40 90

Kassör

Lennart Tingvall
Styrsjöbovägen 84
Mobil: 073-537 32 01

Ledamot

Marco Verhoeven
Styrsjöbovägen 105
Mobil: 070-632 12 33
E-post: marcoverhoeven@telia.com

Ledarmot

Mattias Heineman
Styrsjöbovägen 74
Mobil: 072-208 48 47
E-post: mattias_heinaman@hotmail.com

Revisorer

Richard Holmqvist

Lars Henning

Suppleant

Rolf Bjermo

Valberedning

Per-Arne Stenback

Carl EliassonProtokoll och verksamhetsberättelser